Home > translations in Italian > fotocopia

fotocopia

by Anna Marziano

  translations in German
 • Fotokopie

 • translations in English
 • photocopy

 • translations in Spanish
 • fotocopia

 • translations in French
 • photocopie

 • translations in Polish
 • kserokopia

 • translations in Portuguese
 • fotocópia

 • translations in Russian
 • фотокопия

 • translations in Chinese
 • 复印,复印件 - fu yin, fu yin jian

Autres traductions

  translations in German
 • Fotokopie

 • translations in English
 • photocopy

 • translations in French
 • photocopie

 • translations in Italian
 • fotocopia

 • translations in Polish
 • kserokopia

 • translations in Portuguese
 • fotocópia

 • translations in Russian
 • фотокопия

 • translations in Chinese
 • 复印,复印件 - fu yin, fu yin jian

  translations in German
 • Fotokopie

 • translations in English
 • photocopy

 • translations in Spanish
 • fotocopia

 • translations in French
 • photocopie

 • translations in Italian
 • fotocopia

 • translations in Polish
 • kserokopia

 • translations in Russian
 • фотокопия

 • translations in Chinese
 • 复印,复印件 - fu yin, fu yin jian