Accueil > traductions en français > azimut

azimut

  traductions en allemand
 • Azimut

 • traductions en anglais
 • azimuth

 • traductions en espagnol
 • acimut

 • traductions en italien
 • azimut

 • traductions en polonais
 • azimut

 • traductions en portugais
 • azimute

 • traductions en russe
 • азимут

 • traductions en chinois
 • 方位角,地平经度 - fang wei jiao, di ping jing du

Autres traductions

  traductions en anglais
 • azimuth

 • traductions en espagnol
 • acimut

 • traductions en français
 • azimut

 • traductions en italien
 • azimut

 • traductions en polonais
 • azimut

 • traductions en portugais
 • azimute

 • traductions en russe
 • азимут

 • traductions en chinois
 • 方位角,地平经度 - fang wei jiao, di ping jing du

  traductions en allemand
 • Azimut

 • traductions en anglais
 • azimuth

 • traductions en espagnol
 • acimut

 • traductions en français
 • azimut

 • traductions en italien
 • azimut

 • traductions en portugais
 • azimute

 • traductions en russe
 • азимут

 • traductions en chinois
 • 方位角,地平经度 - fang wei jiao, di ping jing du

  traductions en allemand
 • Azimut

 • traductions en anglais
 • azimuth

 • traductions en espagnol
 • acimut

 • traductions en français
 • azimut

 • traductions en polonais
 • azimut

 • traductions en portugais
 • azimute

 • traductions en russe
 • азимут

 • traductions en chinois
 • 方位角,地平经度 - fang wei jiao, di ping jing du