Home > translations in Chinese > 录音室,录音棚

录音室,录音棚 - lu yin shi, lu yin peng