перевод по-английски
  • tail leader

  • перевод по-испански
  • cola de fín

  • перевод по-китайски
  • 胶片片尾 - jiao pian pian wei